Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Władze akademickie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. PIastów Śląskich
we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni mają zaszczyt zaprosić na V Konferencję Naukową z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo – kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, która odbędzie się w Auli Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu w dniu 22 listopada 2016 r.

W ramach Konferencji zostanie podjęta procesowo-kryminalistycznaproblematyka udziału pokrzywdzonego
w procesie karnym. W szczególności Konferencja koncentrować będzie się na następujących zagadnieniach:

– Modele ochrony praw pokrzywdzonego – europejski
i amerykański;

– Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania karnego
w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności;

– Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego;

– Udział pokrzywdzonego z zaburzeniami psychicznymi
w procesie karnym;

– Status prawny małoletniego pokrzywdzonego na gruncie ustawy karno-procesowej;

– Pokrzywdzony wobec konsensualnych sposobów zakończenia postępowania;

– Zasady udziału pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym,

– Obowiązek poddania się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją
w zakładzie leczniczym przez pokrzywdzonego – na postawie art. 192 § 1 k.p.k.

– Błąd w opiniach sądowo-lekarskich w sprawach przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu.

– Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji będą doświadczeni praktycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, pracownicy naukowo- dydaktyczni oraz studenci, którzy interesują się problematyką statusu pokrzywdzonych w procesie karnym.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 28 października 2016 r., zaś udziału biernego do dnia 15 listopada 2016 wypełniając formularz zgłoszeniowy: http://goo.gl/forms/rr5GzDmBhS

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej: udział
w konferencji oraz publikację pokonferencyjną wynosi 150 zł.

Opłatę należy przesłać na konto 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220, najpóźniej do 15 listopada 2016 roku. W tytule przelewu należy zaznaczyć „Piąta Konferencja Naukowa
z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych”
pt.: „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji.
Wysokość opłaty wyłącznie z tytułu publikacji referatu,
bez udziału w Konferencji wynosi 150 zł.

Abstrakty referatów należy przesyłać do 28 października 2016 r. na adres konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl.
Do abstraktów należy dołączyć dane o Prelegencie
(w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, nazwę jednostki, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub adres domowy). Abstrakt nie powinien przekraczać 2200 znaków (razem ze spacjami i przypisami).

Referaty przeznaczone do publikacji pokonferencyjnej należy przesyłać do 30 listopada 2016 r. na adres: konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Nie powinny one przekraczać 42 000 znaków (razem ze spacjami i przypisami). Do referatów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i w języku angielskim (każde o objętości od 800 do 1200 znaków łącznie ze spacjami). Tekst należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.prawowroclaw.edu.pl/konferencje-naukowe/v-konferencja-naukowa-procesowo-kryminalistyczna-problematyka-udzialu-pokrzywdzonego-w-postepowaniu-karnym/#toggle-id-2