REGULAMIN OGÓLNY

Serwisu internetowego www.beztogi.pl

§ 1

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego treści.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiednio skonfigurowanych urządzeń, łącza internetowego, aktualnego oprogramowania zapewniającego bezpieczne korzystanie z zasobów sieci Internet.

 § 2

 1. Ideą Serwisu beztogi.pl jest utworzenie powszechnie dostępnej bazy danych o szeroko rozumianych wydarzeniach prawniczych będącej zbiorem rzetelnych i wiarygodnych informacji o tychże wydarzeniach umożliwiającej ich bezpłatną promocję.

 § 3

1.Administratorem serwisu jest osoba fizyczna – Maciej Sechman, zam. w Katowicach, e-mail: beztogi@gmail.com

2.Niniejszy Regulamin sporządzony przez Administratora Serwisu beztogi.pl, który określa funkcjonowanie i zasady obowiązujące podczas korzystania z Serwisu beztogi.pl

 § 4

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywany jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Korzystanie z Serwisu beztogi.pl odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

 § 5

 1. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodawania wydarzeń prawniczych poprzez formularz „Zgłoś wydarzenie” udostępnimy na stronie przez Administratora Serwisu.
 2. Każde wydarzenie dodane przez Użytkownika Serwisu, przed umieszczeniem na stronie Serwisu, zostaje uprzednio zatwierdzone przez Administratora Serwisu.
 3. Administrator Serwisu oświadcza, iż dodanie wydarzenia przez Użytkownika nie gwarantuje jego publikacji na stronie beztogi.pl a każda publikacją określonego wydarzenia jest wcześniej sprawdzana przez Administratora pod względem jego merytorycznego dopasowania do charakteru Serwisu oraz prawdziwości i rzetelności informacji zgłaszanego wydarzenia.
 4. Administrator oświadcza, iż dochowuje należytej staranności aby informacje zamieszczonych na stronie beztogi.pl były zgodne z rzeczywistością jednakże w razie różnic pomiędzy danymi zamieszczonymi na stronie a rzeczywistością Administrator nie bierze za przedmiotowe różnice odpowiedzialności a zwłaszcza jeżeli ta niezgodność wynika z błędnych informacji umieszczonych na stronie źródłowej danego wydarzenia, na podstawie których Administrator opiera się umieszczając je na stronie Serwisu.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez osobę korzystającą z Serwisu, a powstałe w wyniku umieszczenia w Serwisie informacji zgłoszonych przez Użytkowników, a niezgodnych z rzeczywistością lub niekompletnych, bądź o treści i charakterze bezprawnym, w tym naruszającym prawa autorskie.
 6. Odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez osobę korzystającą z Serwisu, ponosi Użytkownik zgłaszający daną Informację.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prawem bądź Regulaminem.

 § 6

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawiadomienia Użytkownika o każdej zmianie rodzaju, zakresu i warunków świadczenia usług przez Serwis.
 2. Podanie zwrotnego adresu e-mail tzw. „Newsletter” oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Serwisu w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania.
 3. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Newslettera.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo wstrzymania bądź zrezygnowania ze świadczenia Usługi Newslettera bez uprzedniego zawiadomienia i zatwierdzenia przez Użytkownika.
 5. Usługa Newsletter obejmuje informowanie Użytkownika o dodaniu nowych Informacji, o działalności Serwisu, w szczególności odnośnie funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania z oferowanych Usług i misji Serwisu.
 6. Administrator Serwisu może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne wypełnienie ankiety obejmującej uwagi i spostrzeżenia odnośnie działania i Misji Serwisu.

 § 7 

 1. Administrator Serwisu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu może przetwarzać dane indentyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz informację o czasie i zakresie korzystania z Serwisu.

 § 8

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.